Przejdź do stopki

Ochrona Środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr KP.6220.1.2022 z dnia 22.03.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa mostu JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W w ul. 19 Stycznia, lokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 1013/1, 1147/19, 1206/3, 1206/9, 1520, 1522/2, 1540, 1541, 1542/1 położonych na terenie Miasta Raciąż, obręb 0233 Miasto Raciąż „

Obwieszczenie nr KP.6220.2.2022 z dnia 20 marca 2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 26.08.2022 nr KP.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu punktu zbierania odpadów złomowych, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 887 w Mieście Raciąż przy ul. Dworcowej 19, 09-140 Raciąż , Miasto Raciąż” w części dotyczącej ilości maksymalnej masy zbieranych odpadów z 360 Mg na ilość 602 Mg.

Obwieszczenie nr. KP.6220.5.2022 z dnia 09.08.2022r. w sprawie

wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek, który wpłynął w dniu 14-07-2022 (oraz uzupełnienie z dnia 04-08-2022) Inwestora Copernic Sp. z o. o. z/s ul. Lekarska 1, 31-203, Kraków, w imieniu której działa pełnomocnik Michał Marzec, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Raciąż o mocy 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2057/3 położonej na terenie Miasta Raciąż , obręb 0233 Miasto Raciąż „

Obwieszczenie nr. KP.6220.3.2022 z dnia 05.08.2022r. w sprawie

wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lokalizowanej na działce o nr ewid. 2006/3 położonej na terenie Miasta Raciąż, obręb 0233 Miasto Raciąż” - na wniosek Inwestora Eneoz Marek Miotek z/s ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyn.

Obwieszczenie nr. KP..6220.3.2022 z dnia 14.06.2022r. w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek, który wpłynął w dniu 09.06.2022 (oraz uzupełnienie z dnia 13-06-2022) Inwestora Eneoz Marek Miotek z/s ul. Gdyńska 8 , 80-209 Chwaszczyno,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW lokalizowanej na działce o nr ewid. 2006 /3 położonej na terenie Miasta Raciąż , obręb 0233 Miasto Raciąż „ I Stronami przedmiotowego postępowania na terenie Gminy Miasto Raciąż są (podmioty występujące w rejestrze gruntów) właściciele/współwłaściciele działek o nr ewidencyjnych: 2006/3, 2007, 2003, 2002, 2005/13, 2005/12, 2005/2, 2005/11, 2005/10, 2009, 2010/2, 2010/3, 2010/1, 2011 - położone w miejscowości Raciąż, obręb 0233, Miasto Raciąż (tj. strony w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia w zasięgu 100 m).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr KP. 6220.4.2021 z dnia 06.2021r. wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż.

93464