Przejdź do stopki

Komunikaty

Treść

Obwieszczenie w spr. wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj.

odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu kompleksu zakładu produkcyjnego, z powierzchni dachów budynków i obiektów produkcyjnych, z terenów utwardzonych — wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów i placów manewrowych Wytwórni Pasz firmy CEDROB S.A. w Raciążu dwoma wylotami nr 1 i nr 2 do rowu R-A zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 896 obręb Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie nr. KW.6733.1.2021 z dnia 06.10.2021r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku,

dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej: administracyjno-biurowego z pomieszczeniami socjalno-bytowymi oraz halą garażową z pomieszczeniami magazynowymi na działce nr ewid.: 1663/3 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KW.6733.1.2021 z dnia 19.08.2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego po stwierdzeniu nieważności decyzją SKO/I/IV/16/2021 wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie - decyzji Burmistrza Miasta Raciąża w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r. na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – ELBUDMED działającego przez Arkadiusza Radomskiego, po zmianie wniosku z dnia 09.08.2021 r., dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN na działkach nr ewid.: 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż, - budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji SN/nN na działkach nr ewid.: 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4, 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96 w obrębie ewidencyjnym 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KW.6733.2.2021 z dnia 18.08.2021r.

w spr. o wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 sierpnia 2021 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej: administracyjno-biurowego z pomieszczeniami socjalno-bytowymi oraz halą garażową z pomieszczeniami magazynowymi na działce nr ewid.: 1663/3 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.

Postanowienie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.2.2021

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż, o mocy 750 kW (istniejąca farma fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy 950 kW)” w związku nałożeniem obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

8092