Przejdź do stopki

Komunikaty

Treść

Obwieszczenie nr. KP.6733.3. 2022 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, wraz z szafką pomiarową na terenie działek o nr ewid. 1500/3, 1500/8, 1500/10, 1500/12 położonych w Raciążu w rejonie ul. Sportowej (obręb 0233 Miasto Raciąż), na wniosek z dnia 08 września 2022 roku Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Daria Będkowska reprezentująca firmę AUDIEN Sp. z o.o. z/s ul. Kwiatowa 14, 82-300 Elbląg.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego — wylotu wód opadowych i roztopowych z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu przydrożnego oraz usługi wodne — odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych lub roztopowych z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do istniejącego urządzenia wodnego — rowu na działce o nr ew. 1513/2 obrąb Raciąż, gmina m. Raciąż, powiat płoński w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk — Raciąż na odcinku ul. Warszawskiej w Raciążu”.

Obwieszczenie nr. KP.6220.2.2022 z dnia 09.06.2022r. w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.06.2021 Inwestora Pani Łarysy Stefańskiej z/s Starczewo Wielkie 27, 09-164 Dzierzążnia, w sprawie o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu punktu zbierania odpadów złomowych, zlokalizowanym na działce nr ewid. 887 w Mieście Raciąż przy ul. Dworcowej 19, 09-140 Raciąż , Miasto Raciąż” I Stronami przedmiotowego postępowania na terenie Gminy Miasto Raciąż są (podmioty występujące w rejestrze gruntów) właściciele/współwłaściciele działek o nr ewidencyjnych: 886, 890/1, 890/7, 888/12, 888/11, 888/9, 888/5, 888/6, 888/3, 888/8, 887, 885 - położone w miejscowości Raciąż , obręb 0233, Miasto Raciąż (tj. strony w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia w zasięgu 100 m).

Obwieszczenie nr. KP.6220.5.2021 z dnia 25.05.2022r. w spr. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1654/7 położonej w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę - Przedsiębiorstwo Handlowe ZAKS Paweł Godlewski z/s ul. Franciszkańska 3A, 05-805 Otrębusy, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie nr KP.6220.4.2021 z dnia 23.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę – EPLANT 64 Sp. z o.o. z/s ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/2 obręb Raciąż, gmina miejska Raciąż oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 514/1, 523 i 551/1 obręb Pólka Raciąż, gmina wiejska Raciąż powiat płoński, województwo mazowieckie, w związku z przedsięwzięciem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3014W w mieście Raciąż i miejscowości Pólka Raciąż w powiecie płońskim, województwo mazowieckie.

24647