Przejdź do stopki

Komunikaty

Treść

Obwieszczenie w spr. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN

na działkach nr ewid. 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 1521, 1532/4, 1533/3, 1535, 1536, 1537/1, 2002, 2005/2, 2005/11, 2005/12, 2006/2, 2006/3, 2007, 2008, 2009, 2010/2, 2010/3, 2011, 2026/1, 2056, 2057/3, 2057/4, 2058, 2025/147, 2026/1 położonych w miejscowości Raciąż, gm. Miasto Raciąż oraz na działkach nr ewid. 21, 24/1, 30/5, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 37, 39/2, 42/2, 44/8, 44/14, 55/2, 90/2, 90/3, 90/4, 91/3, 91/4, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96, 26/2, 42/1, 43, 44/3, 44/4, 55/1, 75/1 położonych w miejscowości Sierakowo, gm. Raciąż w związku ze zmianą przebiegu trasy.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: pakietu skrzyń retencyjno-rozsączających SR1-SR3 wraz z wylotami i drenaży D1-D2 na działkach nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5,1630,1616, 1617,1619/3, 1620/6,1620/5,1621/8,1621/9, 1622/4,1622/6,1623/2,1646, 1648 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie oraz na usługę wodną -odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanych skrzyń retencyjno-rozsączających w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa ulicy Reymonta w Raciążu".

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych : pakietu skrzyń retencyjno-rozsączających SRI-SR3 wraz z wylotami i drenaży DI-D2 na działkach nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5, 1630, 1616, 1617, 1619/3, 1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4, 1622/6, 1623/2, 1646, 1648 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie oraz na usługę wodną — odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanych skrzyń retencyjno-rozsączających w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Reymonta w Raciążu”.

Obwieszczenie nr. KP.6733.3. 2022 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, wraz z szafką pomiarową na terenie działek o nr ewid. 1500/3, 1500/8, 1500/10, 1500/12 położonych w Raciążu w rejonie ul. Sportowej (obręb 0233 Miasto Raciąż), na wniosek z dnia 08 września 2022 roku Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Daria Będkowska reprezentująca firmę AUDIEN Sp. z o.o. z/s ul. Kwiatowa 14, 82-300 Elbląg.

31791