Przejdź do stopki

Komunikaty

Treść

Obwieszczenie nr. KP.6220.2.2022 z dnia 09.06.2022r. w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.06.2021 Inwestora Pani Łarysy Stefańskiej z/s Starczewo Wielkie 27, 09-164 Dzierzążnia, w sprawie o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu punktu zbierania odpadów złomowych, zlokalizowanym na działce nr ewid. 887 w Mieście Raciąż przy ul. Dworcowej 19, 09-140 Raciąż , Miasto Raciąż” I Stronami przedmiotowego postępowania na terenie Gminy Miasto Raciąż są (podmioty występujące w rejestrze gruntów) właściciele/współwłaściciele działek o nr ewidencyjnych: 886, 890/1, 890/7, 888/12, 888/11, 888/9, 888/5, 888/6, 888/3, 888/8, 887, 885 - położone w miejscowości Raciąż , obręb 0233, Miasto Raciąż (tj. strony w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia w zasięgu 100 m).

Obwieszczenie nr. KP.6220.5.2021 z dnia 25.05.2022r. w spr. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1654/7 położonej w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę - Przedsiębiorstwo Handlowe ZAKS Paweł Godlewski z/s ul. Franciszkańska 3A, 05-805 Otrębusy, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie nr KP.6220.4.2021 z dnia 23.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę – EPLANT 64 Sp. z o.o. z/s ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/2 obręb Raciąż, gmina miejska Raciąż oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 514/1, 523 i 551/1 obręb Pólka Raciąż, gmina wiejska Raciąż powiat płoński, województwo mazowieckie, w związku z przedsięwzięciem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3014W w mieście Raciąż i miejscowości Pólka Raciąż w powiecie płońskim, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie nr KP.6733.2.2022 z dnia 20.04.2022r. w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV , linii kablowej NN 0,4kV z szafą złączowo pomiarową na terenie działek o nr ewid. 1487/1, 1487/11, obręb 0233 Miasto Raciąż, na wniosek z dnia 15.02.2022 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Bogumiła Jankowska z/s „BJD” Borowo 35, 87-605 Tłuchowo

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

tj. drenażu Dl, D2, D3 w związku z realizacją inwestycji pn. 11 Budowa ulicy Polnej w Raciążu" na działkach nr 879/4, 872/2, 872/4, 880/4, 880/5, 1237, 1248/3, 880/1, 881/2, 1248/2, 872/9, 872/5, 871/1, 871/2, 870, 1228, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1246/1 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie nr KP. 6733.2.2022 z dnia 06.04.2022r. w sprawie

zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 15 lutego 2022 roku Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Bogumiła Jankowska reprezentująca firmę „BJD” Bogumiła Jankowska z/s Borowo 35, 87-605 Tłuchowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV z szafką złączowo pomiarową na terenie działek o nr ewid.:1487/1, 1487/11 położonych w Raciążu w rejonie ul. Jesionowej (obręb 0233 Miasto Raciąż).

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie na urządzeń wodnych, tj.

drenażu DI, D2, D3 w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Polnej w Raciążu” na działkach nr 879/4, 872/2, 872/4, 880/4, 880/5, 1237, 1248/3, 880/1, 881/2, 1248/2, 872/9, 872/5, 871/1, 871/2, 870, 1228, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1246/1 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie nr KP.6220.4.2021 z dnia 04.04.2022r. w spr. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż”, przewidzianego do realizacji przez Inwestora – EPLANT 64 Sp. z o. o. z/s ul. Salwatorska 14/310 , 30-109 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik, Pani Beata Krężołek z/s ul. Lindego 7C, 30-148 Kraków.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

wykonanie na urządzeń wodnych, tj. drenażu Dl, D2, D3 w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Polnej w Raciążu" na działkach nr 879/4, 872/2, 872/4, 880/4, 880/5, 1237, 1248/3, 880/1, 881/2, 1248/2, 872/9, 872/5, 871/1, 871/2, 870, 1228, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1246/1 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną:

odprowadzanie istniejącymi ośmioma wylotami wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg i chodników w miejscowości Raciąż do rzeki Raciążnicy (sześcioma wylotami) i rzeki Karsówki (dwoma wylotami). Wylot nr 1 zlokalizowany na działce 1540 obręb Raciąż, gm. miasto Raciąż, wylot nr 2 zlokalizowany na działce 1522/2 obręb Raciąż, gm. miasto Raciąż, wyloty nr 3, 4, 5 i 6 zlokalizowane na działce 1013/1 obręb Raciąż, gm. miasto Raciąż, wyloty nr 7 i 8 zlokalizowane na działce 1483 obręb Raciąż, gm. miasto Raciąż.

16764